I. Warunki ogólne


1.    Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.fsholding.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest FS Holding S.A. z siedzibą Lublinie (20 – 072) przy ul. Czechowskiej 19A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000289537, posiadająca numer REGON: 000036854, NIP: 712-015-03-78.
3.    Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
4.    W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
5.    Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 


II. Cel zbierania danych


Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
W szczególności Administrator danych może przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane przez użytkowników pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub/oraz, w zależności od udzielonej przez użytkownika zgody – w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 


III. Prawo dostępu


1.    Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 


IV. Dostęp do danych osób trzecich


1.    Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
2.    Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 


V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych


Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 


VII. Wyłączenie odpowiedzialności


1.    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2.    Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 


VIII. Kontakt z Administratorem danych


Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I.

 


IX. Zmiany Polityki Prywatności


1.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
2.    Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.


Data: 04.07.2013 r.

W serwisie www.fsholding.pl używane są niewielkie pliki, zwane cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU

COOKIE 

 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU

UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE

Z WITRYNY? 

 539726a5ed711a1413eafc82f77a0748 Plik cookie sesji  Cookie ze zmienną sesyjną  nie

 __utma


__utmb


__utmc


__utmz

 Pliki cookie

analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.  nie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

Mozilla Firefox:     http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html