Udział w nieruchomości przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie - Akademik

FS NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem
413368/886613 udziałów w akademiku przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie, dla której to nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta LU1I/182656/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,
X Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego działki numer 2/10
o powierzchni 6 256 m2 oraz prawo własności budynku posadowionego na nieruchomości, o powierzchni
użytkowej 8 866,13 m2. Nieruchomość jest współwłasnością FS NIERUCHOMOŚCI S.A. z udziałem wynoszącym
413368/886613 i pięćdziesięciu indywidualnych inwestorów indywidualnych (osoby fizyczne) z udziałem łącznym
473245/886613.


Budynek mieszkalny jest dziewięciokondygnacyjny z lokalami przeznaczonymi na wynajem o powierzchni
całkowitej 14 746,78 m2. Wbudynku znajduje się 138 lokali mieszkalnych składających się z 4 lub 5 pokoi, kuchni
i dwóch łazienek. Powierzchnia użytkowa poszczególnych segmentów waha się od 55 do 70 m2. Komunikację
pionową zapewnia pięć klatek schodowych i sześć dźwigów osobowych.
Oferty zakupu będą przyjmowane do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 9.45 w siedzibie spółki przy ulicy
Czechowskiej 19A w Lublinie.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.00 w siedzibie spółki
w obecności oferentów. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty nie niższe niż 12 000 000 zł netto na cały
posiadany pakiet udziałów, przy czym oferent winien wykazać, iż posiada aktywa pozwalające sfinansować
lub uzyskać finansowanie w kwocie co najmniej 12 000 000 zł.
Wybrana zostanie oferta, która będzie opiewała na najwyższą kwotę, bez uwzględnienia popodatku od towarów
i usług, czyli kwotę netto. Za ważną ofertę uznaje się ofertę nie niższą niż 12 000 000 zł netto, w której oferent
zobowiąże się zapłacić całość oferowanej kwoty, powiększonej o podatek od towarów i usług, najpóźniej
w terminie 30 dni od daty uzyskania zgody na zbycie udziałów w nieruchomości wydanej przez Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy, przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości.
Oferty niespełniające tak podanego kryterium zapłaty bez oświadczenia o akceptacji stanu technicznego
i prawnego nie będą rozpatrywane. Nie będą również rozpatrywane oferty obarczone wadą nieprawidłowej
reprezentacji podmiotu oferenta lub wymaganych zgód korporacyjnych lub współmałżonków.
Jeśli złożone zostaną co najmniej dwie ważne oferty, zarząd spółki zastrzega sobie możliwość prowadzenia
licytacji z postąpieniem 100 tys. zł i udzieli przybicia najwyższej wylicytowanej trzykrotnie kwocie netto.
Udział w licytacji wymaga osobistej reprezentacji kupującego lub pełnomocnictwa szczególnego.

Dodatkowe informacje oraz uzgodnienie możliwości oglądania Akademika dostępne są w siedzibie Spółki
FS NIERUCHOMOŚCI S.A., ul. Czechowska 19A, 20-072 Lublin, tel. 81 442 17 90 lub bezpośrednio u specjalisty
ds. nieruchomości, tel. 609 564 761.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie. Nieruchomość stanowi użytkowanie wieczyste gruntu, o numerze działki 2/10 o powierzchni 6 256 m2, wraz z odrębną własnością posadowioną na niej budynku o powierzchni użytkowej 8 866,13 m2

Budynek:
Budynek posiada 10 kondygnacji i 5 klatek schodowych. W każdej klatce zainstalowano przynajmniej jedną windę.
Wewnątrz znajduje się 138 przeznaczonych na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej 14 746,78 m2. Lokale składają się z 4 lub 5 pokoi, kuchni i dwóch łazienek. Powierzchnia użytkowa poszczególnych mieszkań waha się od 55 do 70 m2.

Lokalizacja:
Lokalizacja w środku miasteczka akademickiego UMCS oraz położenie w niedalekiej odległości od największych uniwersytetów i od centrum miasta czynią nieruchomość atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla studentów. Budynek obecnie wykorzystywane jako prywatny akademik jest obłożony w 93 %,.

Udział:
FS Holding S.A posiada udział w nieruchomości wynoszący 413368/886613. Oznacza to:
- udział w gruncie równy: 2916,75 m2,
- udział w budynku równy: 4133,68 m2.

Stan prawny:
Nieruchomość jest współwłasnością „FS Holding” S.A z udziałem wynoszącym 413368/886613 i pięćdziesięciu inwestorów indywidualnych (osoby fizyczne) z udziałem łącznym 473245/886613.

Udział należący do „FS Holding „S.A nie jest obciążony hipoteką

Memorandum