OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYBUDOWANIE I ETAPU INWESTYCJI OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH \W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

FS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Lublinie zaprasza do złożenia ofert na Budowę10 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i 1 budynku jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 344/125, 344/126, 344/127, 344/128, 344/129 jako I ETAPU INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OSIEDLA 96 DOMKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW (obręb ewidencyjny 4-Jastków) gm. Jastków woj. lubelskie

Dokładny adres do korespondencji: FS Nieruchomości S.A. ul Diamentowa 2, 20-447 Lublin

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (+48) 81 740 51 30; www.fsnieruchomosci.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa I ETAPU OSIEDLA MIESZANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW składająca się z 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i 1 budynek jednorodzinny na działkach nr ewid. 344/125, 344/126, 344/127, 344/128, 344/129 (obręb ewidencyjny 4-Jastków) gm. Jastków woj. lubelskie objęte pozwoleniami na budowę o numerach : 271/19; 272/19; 273/19; 274/19; 275/19; 276/19.

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

2.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest Jastków.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

3.1 Zgodnie z SIWZ o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

3.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

4.1 Termin składania ofert upływa 13.05.2019r. o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.1 SIWZ jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 w każdym dniu roboczym po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Podkategorie