OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 NA WYBUDOWANIE I ETAPU INWESTYCJI: Budowa Infrastruktury dla potrzeb Osiedla Domków Jednorodzinnych Willowy Jastków Etap I

 

FS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Lublinie zaprasza do złożenia ofert na Budowę Infrastruktury dla potrzeb Osiedla budynków jednorodzinnych Willowy Jastków polegającej na wybudowaniu Drogi wewnętrznej na działce nr 344/131 obręb Jastków, oświetlenia drogi wewnętrznej, zjazdu indywidualnego do drogi powiatowej nr 2212 L Jastków- Snopków na działce 322/1 na działkę 344/129 obręb Jastków, zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2212 L Jastków- Snopków na działce 322/1 na działkę 344/131 obręb Jastków, sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 344/131 obręb Jastków, sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-odparowującego na działkach 344/131; 344/127; 344/128 obręb Jastków, sieci wodociągowej na działce 344/131 obręb Jastków  W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW (obręb ewidencyjny 4-Jastków) gm. Jastków woj. lubelskie

  

Dokładny adres do korespondencji: FS Nieruchomości S.A. ul Diamentowa 2, 20-447 Lublin

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: (+48) 81 740 51 30;                          www.fsnieruchomosci.pl  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa Infrastruktury dla potrzeb Osiedla budynków jednorodzinnych Willowy Jastków polegającej na wybudowaniu Drogi wewnętrznej na działce nr 344/131 obręb Jastków, oświetlenia drogi wewnętrznej, zjazdu indywidualnego do drogi powiatowej nr 2212 L Jastków- Snopków na działce 322/1 na działkę 344/129 obręb Jastków, zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2212 L Jastków- Snopków na działce 322/1 na działkę 344/131 obręb Jastków, sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 344/131 obręb Jastków, sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-odparowującego na działkach 344/131; 344/127; 344/128 obręb Jastków, sieci wodociągowej na działce 344/131 obręb Jastków  W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW (obręb ewidencyjny 4-Jastków) gm. Jastków woj. lubelskie

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający ma prawo przesunąć termin rozpoczęcia robót lecz o czas nie dłuższy niż 3 miesiące co nie wpłynie na termin zakończenia robót. Umowa zostanie zawarta, na okres wykonania zamówienia do dnia 31.08.2020r.

2.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest Jastków.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

3.1     Zgodnie z SIWZ o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3.1.2        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

3.1.3        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

4.1 Termin składania ofert upływa 7.11.2019r. o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.1 SIWZ jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 w każdym dniu roboczym po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.